Algemene voorwaarden Esthe Il Divino

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanvullende overeenkomst”: een overeenkomst waarbij de Klant Producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze Producten door de Onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Onderneming;

“Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Klant als consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

“Dag”: kalenderdag;

“Digitale inhoud”: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

“Duurovereenkomst”: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode;

“Duurzame gegevensdrager”: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

“Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de Klant-consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

“Klant”: de natuurlijke persoon (die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (consument)) of de rechtspersoon die een bestelling plaatst op de Website en/of een overeenkomst of Overeenkomst op Afstand sluit met de Onderneming;

“Klant-consument”: de Klant die (enkel) een consument is;

“Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze algemene voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

“Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst die tussen de Onderneming en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

“Producten”: de producten zoals terug te vinden en beschreven op de Website, o.m. cosmeticaproducten, parfums, biologische dranken en voedingswaren, geschenkartikelen, toebehoren of andere gerelateerde producten;

“Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig fysiek in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de Onderneming

2.1. De website /webshop ‘Esthé Il Divino’, beschikbaar op https://esthe-ildivino.be/ (hierna: de “Website”), wordt uitgebaat door dhr. Peter PLATTEAU, gevestigd te Lange Bremstraat 12, 2170 Merksem (België), handelend onder de handelsnaam ‘Esthé Il Divino’ (hierna ook: de “Onderneming”).

2.2. Informatie en gegevens van de Onderneming:

Naam en rechtsvorm: Dhr. Peter Platteau - natuurlijk persoon onderneming

Handelsna(a)m(en): Esthé Il Divino

Vestiging en bezoekadres: Lange Bremstraat 12

2170 Merksem

België

Telefoonnummer: +32 477 43 34 20

E-mailadres: esthe.ildivino@skynet.be

Ondernemingsnummer (KBO): 0807.080.976

BTW-nummer: BE0807.080.976

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en/of Aanvullende overeenkomst tussen Onderneming en Klant.

Elke verrichting via de Website, inclusief bestellingen en aankopen, houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen de Onderneming en de Klant in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaandelijke mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene ofbijzondere voorwaarden van de Klant. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek ‘Verkoopsvoorwaarden- webshop’ op de Website.

3.3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden (die de informatie bevat zoals voorgeschreven door artikel VI.45, § 1 WER) aan de Klant-consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Onderneming voordat de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant-consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat dergelijke overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant- consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant- consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand of Aanvullende overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant-consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. De Onderneming kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Elke aankoop zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding door de Onderneming van de bestelling.

Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 17/11/2020.

Artikel 4 - Het aanbod op de Website

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de Website vermeld. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een bepaald Product. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming.

4.2. De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.

De informatie en aanbod op de Website, inclusief de afbeeldingen en beschrijving van de Producten, is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Afbeeldingen op de Website kunnen decoratief van aard zijn en derhalve elementen bevatten die niet in de prijs inbegrepen zijn. De informatie en aanbod op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.4. De Producten zijn, op het moment dat zij worden verkocht, in overeenstemming met alle geldende regelgeving inzake veiligheid, gezondheid, eerlijke marktpraktijken en de bescherming van de consument.

Artikel 5 - De totstandkoming van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, onverminderd de bepalingen hieronder (inz. artikel 6.2).

5.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Onderneming is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

5.3. De Overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door een bestelling te plaatsen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de Klant-consument dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

5.4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. De Onderneming werkt voor online betalingen samen met MOLLIE (https://www.mollie.com/be).

5.5. De Onderneming kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Bestellingen

6.1. Enkel de bestellingen via de Website worden geregistreerd.

6.2. Gedurende heel de aankoopprocedure ziet de Klant in het winkelmandje een overzicht van de bestelde Producten met vermeldingen van alle prijzen en kosten. Wanneer de Klant de betaling heeft uitgevoerd, gaat hij een contractuele verbintenis aan en wordt de bestelling als definitief beschouwd (zie ook artikel 5 hierboven).

6.3. De Klant krijgt via elektronische weg van de Onderneming een bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling en zijn betaling.

6.4. In geval van problemen met betrekking de werking van de databank via de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Klant, het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling of enige (andere) ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestellingen waarbij de Klant betrokken is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te schorten of te weigeren.

6.5. Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging door de Klant van de bestelling is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door de Onderneming. In geval van een verzoek vanwege de Klant tot wijziging van de bestelling na verzending van de Producten is enkel de procedure van herroeping zoals beschreven in artikel 7 hieronder van toepassing.

6.6. In geval van het niet beschikbaar zijn van bestelde Producten, zal de Onderneming de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een alternatief goed aanbieden. In geval de Klant niet akkoord gaat met een alternatief goed, zal de Onderneming het betaalde bedrag terugbetalen binnen de 14 dagen na betaling door de Klant.

6.7. De eerdere bestellingen van de Klant zullen worden gearchiveerd, zonder dat de Klant er toegang toe heeft.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1. De Klant-consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. De Onderneming mag de Klant-consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Evenwel heeft de Klant-consument geen herroepingsrecht in bepaalde gevallen (zie artikel 11 hieronder).

7.2. De in 7.1. genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant-consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek heeft ontvangen. Als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de in 7.1. genoemde bedenktijd in de dag waarop de Klant-consument, of een door hem

aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 8 - Verplichtingen van de Klant-consument tijdens de bedenktijd

8.1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant-consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant-consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2. De Klant-consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in 8.1.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant-consument en kosten daarvan 9.1. Als de Klant-consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het als Bijlage I gevoegde modelformulier voor herroeping (niet verplicht) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Onderneming (schriftelijk, per post of per e-mail): Esthé Il Divino, Lange Bremstraat 12, 2170 Merksem, e-mail: esthe.ildivino@skynet.be en telefoonnummer: +32 477 43 34 20.

9.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 9.1 bedoelde melding, zendt de Klant-consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Onderneming. De Klant-consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Klant-consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Onderneming verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant-consument.

9.4. De Klant-consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

Artikel 10 - Verplichtingen van de Onderneming bij herroeping

10.1. Als de Onderneming de melding van herroeping door de Klant-consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

10.2. De Onderneming vergoedt alle betalingen van de Klant-consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Onderneming in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant-consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Onderneming aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Klant-consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10.3. De Onderneming gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant-consument heeft gebruikt, tenzij de Klant-consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant-consument.

10.4. Als de Klant-consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Onderneming de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

De Klant-consument erkent en aanvaardt dat hij overeenkomstig artikel VI.53, 4° en 6° WER geen herroepingsrecht heeft voor:

- de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, waaronder dranken en voedingswaren;

- de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

- Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Artikel 12 - Prijzen

12.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

12.2. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele leverings- en/of verzendingskosten en administratieve kosten. De prijzen staan vermeld in euro en zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de bestelling wordt geplaatst.

12.3. Het bedrag van de leverings-, verzendings-, reservatie-, administratieve of andere kosten wordt apart vermeld. Een overzicht en berekening van deze kosten wordt op elk moment vóór de bevestiging van de bestelling door de Onderneming weergegeven op de Website. Het totale bedrag dat de Klant-consument verschuldigd is, inclusief voormelde kosten, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de bestelling.

12.4. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen integraal ten laste van de Klant.

12.5. De eigendom van de Producten wordt slechts overgedragen na de volledige betaling van de prijs door de Klant.

Artikel 13 – Wettelijke garantie – conformiteit van de Producten

13.1. De Klant-consument heeft, indien van toepassing, een wettelijke garantie krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

13.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant-consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten-consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Producten te bewaren.

13.3. Voor Producten die online werden aangekocht en bij de Klant-consument thuis zijn afgeleverd, dient de Klant-consument contact op te nemen met de Onderneming en het Product op zijn kosten terug te bezorgen aan de Onderneming.

13.4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant-consument de Onderneming zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant-consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Deze bepaling geldt niet voor de Producten die bederfbaar zijn of een beperkte houdbaarheid hebben zoals drank of voedingswaren.

13.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het geproduceerd werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

13.6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant-consument.

13.7. Aangepaste of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald door de Onderneming.

Artikel 14 - Levering en uitvoering - eigendomsvoorbehoud

14.1. De Onderneming levert de via de Website bestelde Producten, ofwel door afhaling in de winkel of op het door de Klant aangegeven adres. De Onderneming tracht de Producten te leveren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling voor leveringen binnen België en Nederlands.

14.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt. Indien de Klant niet aanwezig is op het moment van levering, worden de Producten door de leverdienst/postbode terug meegenomen. In voorkomend geval zal er een afwezigheidsbericht in de brievenbus van de Klant achtergelaten. De Klant kan de Producten in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt afhalen dan wel aanvragen dat de leverdienst/postbode een tweede maal langskomt.

14.3. Indien de Klant nalaat om de Producten af te halen dan wel in ontvangst te nemen, zullen de Producten worden teruggestuurd naar de Onderneming. De kosten van terugzending dienen door de Klant te worden gedragen.

14.4. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Onderneming.

14.5. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Onderneming de opdracht heeft gekregen de Producten te vervoeren en deze keuze niet door de Onderneming was geboden.

14.6. De geleverde Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Onderneming. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou leggen.

Artikel 15 - Betaling

15.1. De prijs is integraal opeisbaar na bevestiging van de bestelling door de Klant.

15.2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

15.3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden.

15.4. Bij gebrek aan integrale en/of tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft de Onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 40,- EUR per factuur, en dit telkens onverminderd het recht van de Onderneming een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bovendien heeft de Onderneming, bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op de betaling door de Klant van de door de Onderneming gemaakte herinneringskosten en aanmaningskosten o.b.v. de geldende tarieven, zijnde 10,- EUR voor een tweede schriftelijke aanmaning en 25,- EUR per aanmaning vanaf de derde schriftelijke aanmaning. Ten slotte zijn bij invordering van onbetaalde facturen, in het geval dat de Klant in het ongelijk wordt gesteld door de bevoegde rechtbank, alle (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invorderingskosten integraal voor rekening van de Klant. Huidig artikel 15.4 geldt telkens onverminderd het recht van de nderneming een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

In geval de Onderneming evenwel in gebreke blijft t.a.v. de Klant-consument, o.m. om bepaalde bedragen (terug) te betalen aan de Klant-consument, zal laatstgenoemde aanspraak kunnen maken op betaling vanwege de nderneming van dezelfde moratoire interesten en/of

(forfaitaire) schadevergoeding(en) zoals hiervoor bepaald.

15.5. Onverminderd het voorgaande, behoudt de Onderneming zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens – cookies

De Onderneming draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

17.1. Onze (contractuele en extracontractuele) aansprakelijkheid, zowel voor directe als indirecte schade, is steeds beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor de Onderneming verzekerd is bij haar BA-verzekeraar per schadegeval of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van (het) (de) bestelde Product(en) op de Website en waarop de klacht is gebaseerd.

17.2. Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, daarmee gelijk te stellen grove fout, dood of lichamelijk schade.

17.3. De Onderneming is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover deze zonder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

17.4. De Onderneming is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom

18.1. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Producten en de Website behoren op exclusieve wijze toe aan de Onderneming of haar licentiegevers. Met andere woorden is het de Klant te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de Overeenkomst) verboden (enige vormgeving of creatie van, in of verbonden aan) de Producten of de Website op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Onderneming of haar licentiegevers.

18.2. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van de Onderneming of haar licentiegevers aan de Klant.

18.3. De Klant erkent en aanvaardt dat de Producten of de Website het voorwerp kunnen uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Klant verklaart deze rechten te zullen eerbieden en de Onderneming integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op deze rechten.

Artikel 19 - Geschillen

19.1. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, de overeenkomsten tussen de Onderneming en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website, is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

19.2. Enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn bevoegd.

BIJLAGE 1. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste klant,

Dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst in de hoedanigheid van

consument wil en kan herroepen.

Aan Esthé Il Divino (Dhr. Peter PLATTEAU), te Lange Bremstraat 12, 2170 (E.: esthe.ildivino@skynet.be

– T: +32 477 43 34 20),

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de

volgende Producten herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen klant(en) :

Adres klant(en) :

Handtekening van klant(en) (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.